37+ professionele centra met meer dan 1800 in Europa

27 jaar expertise in banden & voertuig services

4.5 op Google met meer dan 128.560 beoordelingen

Privacybeleid

"Wij", Bridgestone Europe NV/SA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in Da Vincilaan 1, 1930, Zaventem en met ondernemingsnummer 0441.192.820, verwerken Persoonsgegevens die wij bij of over "u" verzamelen terwijl u onze website bezoekt of anderszins met ons interageert via andere middelen. Aangezien wij in de Europese Unie zijn gevestigd, verwerken wij uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen. 

 

Dit Privacybeleid ("Privacybeleid") informeert u hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken alsook hoe u op het gebruik ervan kunt toezien; het beschrijft verder onze praktijken met betrekking tot de gegevens die worden verzameld op onze websites die gelinkt zijn aan dit Privacybeleid of die ernaar verwijzen (zoals websites, computertoepassingen of mobiele softwaretoepassingen, sociale media en e-mailberichten in HTML-formaat), evenals via offlineverkoop en marketingactiviteiten (gezamenlijk de "Diensten").    

 

 

1. Wat zijn persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens zijn informatie die u (de gebruiker van de Dienst) direct of indirect identificeert als individu, waarbij indirect betekent: in combinatie met andere informatie, bv. uw naam, gebruikersnaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, een uniek identificatie-element van het toestel zoals het IMEI-nummer of het MAC-adres of het IP-adres. 

 

 

2. Hoe en waarom verzamelen we persoonsgegevens?

 

1. Informatie die u ons verstrekt

We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen via het gebruik dat u maakt van de Diensten. In ieder geval zal u gevraagd worden om uitdrukkelijk toestemming te geven voor het verzamelen en het verder verwerken van uw Persoonsgegevens, of u zal op zijn minst ervan op de hoogte worden gesteld dat dergelijke verwerking op een andere wettelijke grondslag is gebaseerd. We zullen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden of om uw toestemming te vragen. We zullen niet meer (soorten) Persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk is om de respectieve doeleinden te verwezenlijken. We zullen de Persoonsgegevens alleen gebruiken op de wijze die in dit Beleid is uiteengezet, tenzij u specifiek uw toestemming verleend heeft voor een ander gebruik van uw Persoonsgegevens. Als we de intentie hebben om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor we ze oorspronkelijk verzameld hebben, brengen we u hiervan op voorhand op de hoogte en, als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, gebruiken we uw Persoonsgegevens alleen met uw toestemming voor een ander doeleind. 

 

Als we ons bij de verwerking van uw Persoonsgegevens baseren op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit een effect heeft op het wettelijke karakter van de verwerking die voorafgaand aan de intrekking gebaseerd was op deze toestemming. 

 

Op elk registratieformulier zal vermeld staan welke soorten Persoonsgegevens we verzamelen; het is mogelijk dat we voor verschillende doeleinden uiteenlopende Persoonsgegevens moeten verzamelen, bijvoorbeeld: 

 

 • om informatie over promoties te ontvangen, moet u mogelijkerwijs uw volledige naam, thuisadres, e-mailadres en/of telefoonnummer opgeven; 
 • om deel te nemen aan een van onze wedstrijden of aan een andere reclameactie, moet u mogelijkerwijs uw volledige naam, thuisadres, e-mailadres en/of telefoonnummer opgeven; 
 • om contact met ons op te nemen via het contactformulier, moet u mogelijkerwijs uw volledige naam, uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer opgeven; 
 • om een gebruikersaccount aan te maken waarmee u gebruik kan maken van onze online commerciële tools of apps, o.a. voor online shops, online afsprakenbeheer, vlootbeheer, het aanvragen van prijsoffertes, … vragen wij u misschien om uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, gebruikersnaam en wachtwoord en de gegevens van uw voertuig inclusief kenteken, het merk, het model van de wagen en de inschrijvingsdatum mee te delen; 
 • om een gebruikersaccount aan te maken in tools voor sociale media zoals blogs, fora, discussiepagina’s, moet u mogelijkerwijs de naam van de gebruiker, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord opgeven; 
 • om de hierboven vermelde tools te blijven gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn (bv. om een bestelling te plaatsen), moet de gebruiker mogelijkerwijs bijkomende informatie verstrekken, bijvoorbeeld zijn thuisadres en bestelinformatie; 
 • om de diensten voor het beheer van de banden en het voertuig waarop werd ingetekend, te kunnen leveren, is het mogelijk dat we aan de betrokkene toestemming vragen voor het verzamelen van de gegevens over het gedrag van de bestuurder en de geografische locatie van de bestuurder als functioneel onderdeel van de Diensten. 

  

2.  Informatie die we uit uw gebruik van onze Diensten halen

We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om u een betere ervaring te bezorgen wanneer u onze websites bezoekt of wanneer u op andere wijze met ons interageert. 

 

Via uw interactie met ons en uw gebruik van onze Diensten kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen. Tot de Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende elementen behoren: 

 

 • informatie over het toestel (vb. model van de hardware, versie van het besturingssysteem, elementen ter identificatie van het toestel of telefoonnummer); 
 • inloginformatie (vb. IP-adressen, systeemactiviteit, instellingen van de hardware, type browser, taal van de browser, datum en tijdstip van uw verzoek); 
 • cookies (kleine tekstbestanden die uw browser via onze website op uw computer of op een ander toestel installeert); 
 • webbakens (heel kleine beelden of objecten die ingebed worden in een webpagina of een e-mail en die over het algemeen onzichtbaar zijn voor u, maar waarmee BSEU kan controleren of u de betrokken pagina of e-mail daadwerkelijk gezien heeft. Webbakens functioneren over het algemeen in combinatie met cookies en we gebruiken beide op dezelfde manier); 
 • klantgedrag op de website zoals kliks, het scrollen, de bewegingen van de muis, het tracken van de sessie; 
 • om de Diensten te ontvangen waarop u heeft ingetekend, moeten wij mogelijkerwijs informatie verzamelen over uw toestellen zoals informatie die vervat zit in de HTTP Headers (nadien nader bepaald) of in andere signalen van protocollen voor communicatie op internet, het type browser of device, de versie van de browser of het toestel, het besturingssysteem, user-agent strings en informatie over of uit de aanwezigheid of het gebruik van apps op uw mobiele toestellen, de schermresolutie en uw voorkeurtaal. We zullen verder mogelijkerwijs de afgeleide geografische locatie en de gegevens over het gedrag verzamelen op basis van het gebruik van uw toestellen. 

 

Gelieve ook ons Cookiebeleid te raadplegen voor de volledige details over de cookies en de webbakens die we op onze website gebruiken, met inbegrip van het beheer ervan, de specifieke doeleinden, de soorten gegevens die we met hen opslaan, en de periodes waarin ze actief zijn. 

 

 

3. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

 

Alle Persoonsgegevens die we over u vergaren, worden met de hulp van externe leveranciers zoals beschreven in punt 5 van dit Beleid, opgeslagen in een beveiligde structuur die we in eigen beheer hebben. 

 

Afhankelijk van uw gebruik van de Diensten kunnen wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden ("de Doeleinden"): 

  

 • u registreren als gebruiker van de Diensten en u de Diensten verlenen waarop u heeft ingetekend; 
 • garanderen dat u de inhoud van de Diensten op de voor u en uw toestel meest effectieve wijze te zien krijgt; 
 • uw online bestellingen verwerken; 
 • klachten of verzoeken verwerken en afhandelen; 
 • de markt en het gebruik dat de klanten maken van onze producten en diensten, onderzoeken en analyseren (bv. analyse van gegevens over banden en voertuig op basis van sensoren; uw mening vragen over onze producten en diensten of u vragen om een enquête of vragenlijst in te vullen); 
 • ons helpen bij het evalueren, corrigeren en verbeteren van onze producten en diensten; 
 • interne archivering; 
 • marketing, met inbegrip van het aan u verstrekken van de informatie die u bij ons heeft opgevraagd (zie onderstaand punt over direct marketing); 
 • het organiseren van wedstrijden, competities en/of andere promotie-acties; 
 • aanwerving (indien u ons informatie ter zake heeft verstrekt); en 
 • u op de hoogte brengen van bepaalde veranderingen aan onze Diensten. 

  

Wij zullen geen Persoonsgegevens verzamelen die niet relevant zijn voor de doeleinden die hierboven zijn vermeld of die anderszins aan u worden meegedeeld wanneer wij uw toestemming vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, en wij zullen deze gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor deze doeleinden of, al naargelang het geval, gedurende de periode die is vastgelegd in een overeenkomst of bij wet. 

 

Dit houdt in dat wij de Persoonsgegevens bijhouden: 

 

 • tot u als betrokkene bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen zal geboden worden bij elke communicatie – indien wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van ons legitieme belang in gevallen waarin het bezwaar gerechtvaardigd is (vb. activiteiten op vlak van direct marketing indien van toepassing); 
 • tot het tijdstip van verstrijken van de legitieme belangen - indien wij uw Persoonsgegevens verwerken om ons legitieme belang te waarborgen in gevallen waarin het bezwaar niet gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld om de uitvoering van uw eventuele verplichtingen veilig te stellen en fraude te voorkomen; 
 • zolang de wettelijke verplichting bestaat – in gevallen waarin we uw Persoonsgegevens verwerken krachtens een wettelijke verplichting; 
 • tot de dienst en/of actie die u van ons heeft gevraagd, is afgerond of tot u verzaakt aan deze dienst en/of actie – in gevallen waarin we uw gegevens verwerken in het kader van de diensten die we aan u verlenen, en indien het bewaren van de gegevens geen enkel ander doeleind nastreeft; 
 • tot de toestemming voor de verwerking ingetrokken wordt – in gevallen waarin de verwerking van de Persoonsgegevens van een gebruiker uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming en waarin er geen wettelijk belang is voor het bijhouden van Persoonsgegevens (en de mogelijkheid om de toestemming in te trekken zal worden aangeboden in elke communicatie). 

  

U zal in ieder geval ervan op de hoogte worden gebracht dat uw Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor dat welbepaalde doeleind, zelfs indien hiertoe krachtens de toepasselijke wetgeving geen toestemming vereist is, alsook of uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting, een contractuele verplichting of een verplichting om een overeenkomst te sluiten, of u ertoe verplicht bent de Persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens zijn.

 

Globaal gezien zullen wij de Persoonsgegevens die wij verzamelen over u wissen wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn. Het is evenwel mogelijk dat we ingevolge wettelijke vereisten ertoe verplicht zijn om uw Persoonsgegevens langer te bewaren. 

 

 

4. De vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens

 

We nemen de veiligheid van de gegevens zeer ernstig. We hanteren een passend beveiligingsniveau en daarom hebben we redelijke fysieke, elektronische en administratieve procedures ingevoerd die de informatie die we verzamelen, beschermt tegen accidentele of onwettige vormen van vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde bekendmaking van of toegang tot Persoonsgegevens die verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt worden. Ons beleid en onze procedures op vlak van informatiebeveiliging zijn nauw afgestemd op algemeen aanvaarde internationale normen en worden regelmatig herzien en waar nodig bijgewerkt om te voldoen aan onze bedrijfsbehoeften, technologische veranderingen en wettelijke vereisten. Er wordt alleen toegang tot uw persoonsgegevens verleend aan personeel, aan dienstverleners of aan onze filialen die de gegevens om zakelijke redenen moeten kennen of die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. 

 

We optimaliseren de veiligheid van uw Persoonsgegevens onder andere door: 

 

 • gebruik te maken van versleuteling waar deze adequaat is; 
 • gebruik te maken van bescherming met een wachtwoord; 
 • contractuele waarborgen te vragen aan de derde partijen; 
 • de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken overeenkomstig de kennisnemingsbehoefte (d.w.z. alleen de werknemers die uw Persoonsgegevens nodig hebben met het oog op de hierboven beschreven doeleinden, mogen toegang krijgen tot uw gegevens); en 
 • door alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze werknemers en partners die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens, een opleiding over de vereisten op het vlak van gegevensbescherming gevolgd hebben en uw Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze verklaring en onze verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke privacywetten. 

 

Bij een schending van informatie die Persoonsgegevens bevat, zullen wij alle toepasselijke wetten inzake kennisgeving van schendingen van gegevens naleven. 

 

 

5. Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?

 

We zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend bekendmaken voor de doeleinden en aan de derde partijen die hieronder beschreven zijn. We zullen adequate stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens verwerkt, beveiligd en overgedragen worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 

3. Binnen de Bridgestone Group in Europa

We maken deel uit van een wereldwijde organisatie (de “Bridgestone Group”) die uit meerdere bedrijven in Europa en daarbuiten bestaat. We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan een of meerdere bedrijven die gelieerd zijn aan de Bridgestone Group en in Europa of daarbuiten gevestigd zijn, voor zover dit nodig is om uw gegevens te verwerken en op te slaan, u toegang te geven tot onze diensten, u als klant ondersteuning te bieden, beslissingen over verbeteringen aan de dienstverlening, de ontwikkeling van de inhouden te nemen en voor de andere doeleinden die beschreven staan in dit Beleid. 

 

Het bovenstaande zal strikt gelinkt zijn aan: 

 

 • om het even welk soort dienstverlening die één bedrijf van de Bridgestone Group verstrekt aan een ander bedrijf van de Group (op basis van de relevante verwerkingsovereenkomst) of; 
 • het feit dat meer dan één entiteit van Bridgestone beslist over de manier waarop uw Persoonsgegevens gebruikt worden (op basis van de relevante overeenkomst inzake gemeenschappelijke controle); of 
 • het feit dat een andere entiteit van Bridgestone een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke wordt voor uw gegevens die voor een welbepaald Doeleind zijn bewaard (bijv. op basis van uw specifieke toestemming). 

 

4. Externe dienstverlener

Waar nodig zullen wij andere bedrijven en personen opdracht geven om bepaalde taken uit te voeren die namens ons bijdragen aan onze diensten in het kader van gegevensverwerkingsovereenkomsten. Zo kunnen we uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld verstrekken aan agenten, onderaannemers of partners met het oog op diensten op het vlak van gegevensverwerking of om u de door u gevraagde informatie te sturen. We zullen dergelijke informatie slechts delen met of toegankelijk maken voor externe dienstverleners in de mate waarin dit vereist is om uw verzoeken te verwerken. Zij mogen deze informatie niet gebruiken voor enig ander doeleind, in het bijzonder niet voor hun eigen doeleinden of voor doeleinden van derden. Onze externe dienstverleners zijn contractueel ertoe verplicht het vertrouwelijke karakter van uw Persoonsgegevens te respecteren. 

 

5. Overdracht van ondernemingen

In het kader van een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of een andere overdracht van activa (gezamenlijk "Overdracht van ondernemingen” genaamd) zullen we informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, op een redelijke schaal overdragen, voor zover dit noodzakelijk is voor de overdracht van de onderneming en voor zover de ontvangende partij ermee instemt uw Persoonsgegevens te behandelen op een wijze die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen de vertrouwelijkheid van alle Persoonsgegevens blijven garanderen en we zullen gebruikers die hierdoor getroffen worden, op de hoogte brengen voordat de Persoonsgegevens onderworpen worden aan een andere privacyverklaring. 

 

6. Overheidsinstanties

Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend bekendmaken aan de overheidsinstanties bij wie dit bij wet verplicht is. We zullen bijvoorbeeld reageren op verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties, waaronder eventueel dergelijke instanties buiten het land waar u woont. 

 

7. Op andere juridische gronden

Verder kunnen we uw Persoonsgegevens openbaar maken indien we onze legitieme belangen moeten beschermen, indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is of indien u uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor een dergelijke overdracht van uw Persoonsgegevens. 

 

8. Internationale overdrachten van Persoonsgegevens

Onder specifieke omstandigheden is het ook noodzakelijk dat wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EER) ("derde landen"). De overdrachten aan de Derde landen kunnen betrekking hebben op alle verwerkingsactiviteiten die beschreven staan in dit Beleid. Dit Beleid is ook van toepassing als wij Persoonsgegevens doorgeven aan derde landen, waar een ander niveau van gegevensbescherming van toepassing is dan in het land waar u woont. 

 

Alle overdrachten van Persoonsgegevens naar andere landen dan de landen waarvoor de Europese Commissie besloten heeft dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming hanteren, zoals is opgelijst in https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl, worden uitgevoerd op basis van contractuele overeenkomsten die gebruik maken van de standaard contractuele clausules die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie, of andere adequate waarborgen die met de toepasselijke wetgeving stroken. 

 

 

6. Direct marketing

 

Bij het gebruik van onze Services kan u worden gevraagd om aan te geven of u bepaalde marketinginformatie per telefoon, sms, e-mail en/of post wenst te ontvangen. Als u dit doet, gaat u ermee akkoord dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatie over onze producten, promotionele activiteiten en speciale aanbiedingen alsmede van alle andere informatie over onze producten of diensten. 

 

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot direct marketing te allen tijde wijzigen door gebruik te maken van de opt-out optie die u vindt in elke mailing die we voor direct marketing versturen, door contact met ons op te nemen in overeenstemming met artikel 12 hieronder of, indien van toepassing, door uw accountgegevens aan te passen. 

 

 

7. Rechten van de gebruiker inzake persoonsgegevens

 

Als betrokkene beschikt u voor de Persoonsgegevens die we over u verzamelen, over specifieke wettelijke rechten. Dit is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die in dit Beleid vermeld staan. We zullen uw individuele rechten respecteren en we zullen adequaat reageren op uw bekommernissen. 

 

De volgende lijst bevat informatie over uw wettelijke rechten die uit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming resulteren: 

 

 • Recht op rechtzetting: u kunt van ons een rechtzetting van Persoonsgegevens die u betreffen verkrijgen. We leveren redelijke inspanningen om de Persoonsgegevens die we in ons bezit hebben of controleren en die continue worden gebruikt, nauwkeurig, volledig, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie waarover we beschikken. Als dit adequaat is, bieden wij selfservice internetportalen aan waar de gebruikers hun Persoonsgegevens kunnen bekijken en corrigeren. 

 

 • Recht op inperking: u kunt van ons een inperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens verkrijgen, indien 

         o    u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist, in de periode die we nodig hebben om de juistheid te controleren, 

         o    de verwerking onwettig is en indien u ons niet de schrapping van uw Persoonsgegevens vraagt, maar de inperking van hun verwerking, 

         o    we uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar indien u ze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen, of indien, 

         o    u zich verzet tegen de verwerking terwijl wij controleren of onze legitieme rechtsgronden voorrang hebben op uw rechtsgronden. 

  

 • Recht op toegang: U kunt ons informatie vragen over de Persoonsgegevens die we over u bewaren, met inbegrip van de informatie over de soorten Persoonsgegevens die we bezitten of controleren, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, indien we ze niet rechtstreeks van u hebben gekregen, en aan wie we ze hebben bekendgemaakt, indien van toepassing. U kan van ons een gratis kopie krijgen van de Persoonsgegevens die we over u bijhouden. We behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen voor elke bijkomende kopie die u vraagt. 
 
 • Recht op meeneembaarheid: Op uw verzoek geven wij uw persoonsgegevens, voor zover dit technisch gezien mogelijk is, door aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In plaats van een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, kunt u ons verzoeken deze rechtstreeks door te geven aan een andere, door u aangewezen verwerkingsverantwoordelijke. 
 
 • Recht op schrapping: u kan ons uw persoonsgegevens laten schrappen indien 

        o    de persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op andere wijze verwerkt werden; 

        o    U heeft het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens (zie hieronder) en u heeft het recht om dit bezwaarrecht uit te oefenen; 

        o    de persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt zijn, tenzij hun verwerking noodzakelijk is; 

        o    met het oog op het naleven van een wettelijke verplichting zodat we de gegevens moeten verwerken; 

        o    met name voor de wettelijke vereisten inzake gegevensopslag; 

        o    voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. 

  

 • Recht op bezwaar: u mag tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde bezwaar maken op voorwaarde dat de verwerking niet gebaseerd is op uw toestemming, maar op legitieme belangen of op de belangen van een derde partij. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen en een hoger belang zijn voor de verwerking of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, verzoeken wij u om te vermelden of u wil dat we uw persoonsgegevens schrappen of dat we de verwerking ervan beperken.

 

 • Recht op indiening van een klacht: Bij een vermeende inbreuk op de toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die gevestigd is in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 

  

We zullen proberen om binnen dertig dagen op uw verzoek in te gaan. Deze periode kan echter verlengd worden om specifieke redenen die verband houden met het specifieke wettelijke recht of met de complexiteit van uw verzoek. 

 

In bepaalde situaties kunnen wij u ingevolge wettelijke bepalingen geen toegang geven tot al uw persoonsgegevens of tot sommige van uw persoonsgegevens. Indien we uw verzoek om toegang van de hand wijzen, zullen we u de reden voor de weigering meedelen.

 

 

In sommige gevallen zijn we misschien niet in staat om u op basis van uw persoonsgegevens eenduidig te identificeren omwille van de identificatie-elementen die u verstrekt in uw verzoek. In dergelijke gevallen, waarin we u niet kunnen identificeren als betrokkene, zijn we niet in staat om in te gaan op uw verzoek om uitvoering van uw wettelijke rechten zoals beschreven in dit punt, tenzij u ons bijkomende informatie verstrekt waarmee we u wel kunnen identificeren. 

 

Voer uw verzoek om uw wettelijke rechten uit te oefenen, a.u.b. in op https://privacy.bridgestone.eu?language=NL. Of neem contact op met onze contactpersoon voor gegevensbescherming: 

 

https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=NL 
  

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens volgens u in strijd is met uw wettelijke rechten, hebt u het recht een klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats heeft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 

 

 

8. Links

 

Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd hyperlinks bevatten naar websites die niet door ons worden gecontroleerd. Hoewel wij ons uiterste best zullen doen om ervoor te zorgen dat de hyperlinks op de Website uitsluitend leiden naar websites die onze veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming of vertrouwelijkheid van de gegevens die u eventueel op die andere websites indient. Voordat u informatie op dergelijke websites verstrekt, raden wij u aan hun privacyverklaring en andere verklaringen in dat verband te lezen. 

 

 

9. Minderjarigen

 

Personen jonger dan 16 jaar mogen hun persoonsgegevens niet aan ons verstrekken zonder toestemming en toezicht van hun ouder of voogd. Zonder deze toestemming willen wij geen persoonsgegevens van dergelijke personen opslaan, verwerken of doorsturen naar derden. Als we ons ervan bewust worden dat er per ongeluk persoonsgegevens van minderjarige personen zijn verzameld, zullen we deze gegevens onverwijld verwijderen. 

 

 

10. Gevoelige gegevens

 

Wij verwerken geen bijzondere categorieën persoonsgegevens die op u betrekking hebben ("gevoelige gegevens"). Gevoelige gegevens zijn persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsmede genetische gegevens, biometrische gegevens die dienen ter unieke identificatie van een natuurlijke persoon, zijn gezondheidstoestand, zijn seksleven of zijn seksuele geaardheid. 

 

 

11. Wijzigingen aan dit beleid

 

Wij behouden ons het recht voor om onze privacypraktijken naar eigen goeddunken te wijzigen en dit Beleid op elk gewenst moment bij te werken en te wijzigen. Daarom raden wij u aan om dit beleid regelmatig te raadplegen. Dit Beleid is van kracht vanaf de “datum van de laatste herziening” die bovenaan deze pagina vermeld staat. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die in overeenstemming is met het Beleid op basis waarvan ze verzameld zijn, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen. 

 

We zullen ook de vroegere versies van dit Beleid in een archief bewaren zodat u ze kan inkijken.